.....

Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς

Athanasios J. Paivanas
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ψάλλει ο Αθανάσιος Παϊβανάς
Ηχογραφήσεις από διαφόρους Ναούς

 

Ηχογραφήσεις μαθημάτων

Ἐξέδυσάν με (Θρ. Στανίτσα) Ι. Ν. Τριῶν Ἱεραρχῶν Κορίνθου
17/4/2014 (ζωντανή ἠχογράφηση)
NEW

Κασσιανή (Θρ. Στανίτσα)
Ι. Ν. Τριῶν Ἱ εραρχῶν Κορίνθου 15/4/2014 (ζωντανή ἠχογράφηση)
NEW

Χερουβικόν. Ἧχος πλάγιος τοῦ δευτέρου (Θρασ. Στανίτσα)
Αἶνοι. Ἧχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου (Θρασ. Στανίτσα)
Αἶνοι. Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου (Θρασ. Στανίτσα)
Τόν Δεσπότην καί Ἀρχιερέα. Ἦχος βαρύς
Δ΄ Ἐωθινόν. Ὂρθρος ἦν Βαθύς. Ἦχος Τέταρτος. (Θρασ. Στανίτσα)
Δοξαστικόν Ε΄ Κυριακῆς Νηστειῶν. Οὒκ ἒστιν ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ
(Θρασ. Στανίτσα)

Ἂξιον ἐστίν. Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου (Ἀνώνυμο, διασκευή Θρασ. Στανίτσα)

 

 

Σύντομα θα παρατεθεί ηχητικό υλικό