.....

Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς

Athanasios J. Paivanas
 

 

 

 

 

 

Μέσω αυτής της σελίδας θα παρουσιασθούν ηχογραφήσεις από πρόβες ή συναυλίες των χορωδιών του Θρασυβούλου Στανίτσα

 

Τον Νοέμβριο του 1979 βυζαντινός χορός με χοράρχη τον Θρασύβουλο Στανίτσα προσκλήθηκε και επεσκέφθη το Βέλγιο όπου έδωσε τρεις συναυλίες (Βρυξέλλες, Γάνδη, Λουβέν). Και στις τρεις συναυλίες εψάλησαν ύμνοι του Πέτρου του Πελοποννησίου.
Παραθέτουμε ηχογράφηση από την συναυλία στη Λουβέν. Η ηχογράφηση έγινε με μικρό κασετόφωνο (από τον Αθανάσιο Παϊβανά μέλος της χορωδίας).
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ (ἒργα Πέτρου τοῦ Πελοποννησίου)
Ἂξιον ἐστίν (τριαδικόν)
Κύριε ἐκέκραξα-Κατευθυνθήτω-Τάς ἑσπερινάς ἡμῶν εὐχάς
Τήν ὡραιότητα
Ἀντίφωνο Δ΄ ἢχου
Δοῦλοι Κύριον
Κράτημα Πολυελέου (Δεν εψάλη στην εν λόγω συναυλία. Εψάλη μόνο στην συναυλία που δόθηκε στις Βρυξέλλες)
Ἀργά εὐλογητάρια
Δοξολογία (Ἃγια)
Κύριε ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις (αργόν μέλος) Τις μονωδίες ἀποδίδει ο Θρασ. Στανίτσας
Ολο (23ΜΒ).......
Έως: ο νεφέλαις (11ΜΒ).......Από: ο νεφέλαις (12ΜΒ)
Εἰς μνημόσυνον αιώνιον (Κοινωνικόν)

   

Το Ίδρυμα Μουσικολογίας απευθύνθηκε στον Θρασύβουλο Στανίτσα, ο οποίος με την χορωδία του πραγματοποίησε τρεις συναυλίες ερμηνεύοντας έργα των: Πέτρου Μπερεκέτη (αίθουσα Παρνασσού 1974), Γρηγόριου Πρωτοψάλτου(αίθουσα Παρνασσού 1976) , Πέτρου Πελοποννησίου (Εθνική Λυρική Σκηνή 1979) . Κατά τις συναυλίες αυτές ο κ. Γρηγόριος Στάθης έκανε σχετικές μουσικολογικές εισηγήσεις σχετικές με το έργο των ανωτέρω μελουργών.
Παραθέτουμε σταδιακά μουσικά κομμάτια που ηχογραφήθηκαν (από τον Αθαν. Παϊβανά μέλος της χορωδίας) κατά την διάρκεια πρόβας για το έργο του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου.
ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ
Τά πλήθη τῶν πεπραγμένων μοι
Δοξολογία Γρηγορίου (Σουζινάκ)
Μέρος 1.... Μέρος 2.... Μέρος 3 .... Όλη (16 ΜΒ) ......
Ἒλπιζα καί πάλι ἐλπίζω
Ἒχεις φῶς μου
Πιά ἰνσάφι
Ἡ ὁμήγυρις
Δεῦτε Ἐλληνες

 

Τον Ιανουάριο του 1981 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του "Παρνασσού" συναυλία της χορωδίας του Θρασυβούλου Στανίτσα. Παραθέτουμε τα μουσικά κομμάτια που ηχογραφήθηκαν από μαγνητόφωνο του Αθαν. Παϊβανά (μέλος της χορωδίας)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ
Τῆ Ὑπερμάχω
Κύριε ἐκέκραξα, Θοῦ Κύριε, Τάς ἑσπερινάς ἡμῶν εὐχάς (Θρασ. Στανίτσα)
Καταβασίες Υπαπαντῆς,.. Ἀκατάληπτον ἐστιν, ...Θ΄ ὠδή
Παναγία Δέσποινα (Θρασ. Στανίτσα)
Δοῦλοι Κύριον (Χουρμουζίου)
Αἰνεῖτε (Ἰακώβου) ἦχος Γ΄
Στιχηρά Αἲνων Γ΄ ἢχου
Βασιλεῦ Οὐράνιε (Θρασ. Στανίτσα)
Λόγον ἀγαθόν (Ρυσίου Ἱερέως )