Κωνσταντινούπολις, Μεγάλη Χορωδία Συνδέσμου Μουσικοφίλων ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Θρασυβούλου Στανίτσα.
Ἠχογράφηση πρόβας

(ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο τοῦ Κωνσταντίνου Μήλα, Πρωτοψάλτου καὶ μέλους τῶν Χορωδιῶν τοῦ Θρασυβούλου Στανίτσα στὴν Κωνσταντινούπολη. Μετὰ τὴν ἀπέλασή του ἀπὸ τὴν Κων/πολη ἔψαλλε ὡς Πρωτοψάλτης στὸν Ἱ. Ν. Ἁγίων Θεοδώρων Νέας Σμύρνης)

FileAction
01 ΕἰσαγωγὴDownload 
02 Τῆ ὙπερμάχωDownload 
03 Ἔδωκας κληρονομίανDownload 
04 ΘαυμαστὴDownload 
05 Ἀπολυτίκια ΚατανυκτικῶνDownload 
06 Πάντων προστατεύειςDownload 
07 ΚατευθυνθήτωDownload 
08 Αἰνεῖτε Ἰακώβου, ἦχος α΄Download 
09 Ἄξιον ἐστὶν, ΦρύγιοςDownload 
10 Δοῦλοι Κύριον, ΧουρμουζίουDownload 
11 Κύριε ἐκέκραξα ἦχος α΄Download 
12 Στιχηρὸ Ἑσπερινοῦ ΚοιμήσεωςDownload 
13 Ἐπὶ τῶν ποταμῶνDownload 
14 Θεαρχίω νεύματιDownload 
15 Ὦ πόσων ἀγαθῶνDownload 
  • Version
  • 15 Ἀριθμὸς ἀναρτηθέντων ἀρχείων
  • 31 Δεκεμβρίου, 2018 Τελευταία ἐνημέρωση λίστας
2018-12-31T16:58:22+00:00